برگزاری  کارگاه آموزشی با عنوان " آشنایی با فراتحلیل یا متاآنالیز " با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی و واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر

مدرس: دکتر مجید میرمحمدخانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

 گروه هدف: اساتید و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

  پیشنهاد میشود رایانه و نرم افزار stata در دسترس باشد

 

زمان برگزاری: چهار‌شنبه   مورخ   1400/01/18     ساعت  30 / 12- 30 / 8