نام دستگاه:

دستگاه هوشمند اندازه گیری فشار خون با تشخیص میزان دور بازو و سایز متناسب کاف با آن با مجموعه ایی از کاف ها مجاور هم

 

هدف ارائه روش و محصولی است که ضمن اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان از فشار خود، سهولت کاربری و کاربردپذیری بالایی داشته باشد. بر اساس سایز متغیر عرض کاف بر اساس میزان دور بازو فرد مورد نظر است. چرا که بر اساس مطالعات به عمل آمده، برای دور بازوهای مختلف در 7 محدوده ، عرض و طول کاف خاص خود را دارندکه حاصل این تعامل، اندازه گیری دقیق فشارهای خونی بازویی است. همه گروههای سنی مختلف، این محصول و روش به کارگیری آن، در تمامی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و نیز کاربرد خانگی آن نیز وجود دارد.