ایمیل: crdukowsar@semums.ir

 شماره تلفن: 02333437836

 آدرس: سمنان - شهرک گلستان - مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

 کد پستی:351989951

 نمابر: 02333437836

 Google maps