اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

                                          

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

درجه علمی

ایمیل

آدرس و شماره تماس

صفحه در سامانه علم سنجی

1

دکتر داوود عرب

دکترای  فوق تخصصی بالینی

فلوشیپ اندویورولوژی

اندویورولوژی

دانشیار

drdavoodarab@yahoo.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

2

دکتر مجید میر محمد خانی

دکترای تخصصی 

p.hD

اپیدمیولوژی

دانشیار

majidmirmohammadkhani@yahoo.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

3

دکتر سجاد رحیمی پردنجانی

دکترای تخصصی 

p.hD

اپیدمیولوژی

استادیار

sajadrahimip@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

4

دکتر فرهاد ملک

دکترای  فوق تخصصی بالینی

بیماری های ریه

استاد

farhadmalek42@yahoo.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

5

دکترآرش اردستانی زاده

دکترای  فوق تخصصی بالینی

فلوشیپ اندویورولوژی

اندویورولوژی

استادیار

ardestani_a@yahoo.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

6

دکتر علی گوهری

 

دکترای  فوق تخصصی بالینی

بیماریهای عفونی

دانشیار

aligohari61355@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

7

دکتر الهام دیرنده

دکترای  فوق تخصصی بالینی

مغز و اعصاب

استادیار

dirandehelham@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

 

8

دکتر ثریا دوستمحمدیان

دکترای  فوق تخصصی بالینی

غدد بالغین و متابولیسم

استادیار

sorayadoust@yahoo.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

9

دکتر محمد رضا مونسان

دکترای  فوق تخصصی بالینی

طب اورژانس

استادیار

Mohammad.reza5332@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

10

دکتر بابک حسین زاده

دکترای  فوق تخصصی بالینی

بیهوشی

دانشیار

babakhz.anesthesia@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

11

دکتر مجتبی سلطانی کرمانشاهی

دکترای تخصصی 

p.hD

آمار زیستی

استادیار

soltani8@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

12

دکتر رسول بهارلو

دکترای تخصصی 

p.hD

ایمونولوژی

استادیار

 Baharlour@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

13

دکتر الهه جندقی

دکترای  فوق تخصصی بالینی

روماتولوژی

استادیار

dr.ejandaghi@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

14

دکتر مجید فروتن

دکترای  فوق تخصصی بالینی

غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)

استادیار

dr_forotan@yahoo.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

15

دکتر بهادر باقری

دکترای  فوق تخصصی بالینی

داروسازی

استادیار

bahadordvm@yahoo.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

16

دکتر ملیحه یارمحمدی

دکترای  فوق تخصصی بالینی

نفرولوژی

استادیار

malihehyarmohamadi@yahoo.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

17

دکتر امید پژند

دکترای تخصصی 

p.hD

باکتری شناسی پزشکی

استادیار

Om24pa@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

18

دکتر سمیرا محرابی پری

دکترای  فوق تخصصی بالینی

قلب و عروق

استادیار

drmehrabipari@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

19

دکتر محمد معماریان

دکترای  فوق تخصصی بالینی

بیماریهای ریه

استادیار

draria2018@gmail.co

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

20

دکتر محمد صادق وشوشادی

دکترای  فوق تخصصی بالینی

قلب و عروق

استادیار

vashveshady3000@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی

21

دکتر شهرزاد ایزدی

دکترای  فوق تخصصی بالینی

جراح عمومی

استادیار

shahrzad.izadi@gmail.com

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  

02333437836

علم‌سنجی