اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی

تشویق و ترغیب اجرای پژوهش های بالینی در این بیمارستان

فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی
توانمند سازی اعضای هیئت علمی بالینی در امر پژوهش
ارتقاء کمی و کیفی مقالات پژوهشی بالینی بیمارستان
حمایت مالی از پژوهش های بالینی در بیمارستان
جلب مشارکت کلیه اعضای هیئت علمی مرکز در طرح های تحقیقاتی مشترک مرکز توسعه تحقیقات بالینی

 

 

تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در راستای  اهداف ذیل
بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان بر اساس ضوابط تفویض اختیار شده از شورای پژوهشی دانشگاه
تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان
تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان
تلاش بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی
تصویب خط مشی های پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست های پژوهشی دانشگاه