لیست مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر

 

نوع مشاوره

مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی

مشاور اخلاق پزشکی

مشاور زبان انگلیسی

مشاور ساب میت مقالات و پیگیری چاپ و امور کامپیوتری

جستجوی منابع

 

 

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری : مشاور آمار

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

محل اشتغال

ساعت حضور در واحد

دکتر فاطمه پاک نظر

آمار زیستی  (PhD)

دانشکده پزشکی

 

شنبه

12-10

سمانه لواف

کارشناس ارشد آمار

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

شنبه

12-10

فاطمه رهایی

کارشناس ارشد آمار

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

یکشنبه

12-10

زهرا رسولی نژاد

کارشناس ارشد ایمونولوژی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

دوشنبه

12-10

منیره معنوی

کارشناس ارشد آمار

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

سه شنبه

12-10

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری :مشاور اپیدمیولوژی

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

محل اشتغال

ساعت حضور در واحد

دکتر مجید میرمحمدخانی

متخصص اپیدمیولوژی (PhD)

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

یکشنبه

12-10

سه شنبه

12-10

دکتر سجاد رحیمی پردنجانی

متخصص اپیدمیولوژی (PhD)

دانشکده پزشکی

دکتر محسن سوسن آبادی فرهانی

ژنتیک پزشکی (PhD)

دانشکده پزشکی

دکتر رسول بهارلو

ایمونولوژی (PhD)

دانشکده پزشکی

چهارشنبه

شنبه

12-10

دکتر حبیب اله یاری بیگی

فیزیولوژی (PhD)

دانشکده پزشکی

چهارشنبه

12-10

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری :مشاور اخلاق پزشکی

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

محل اشتغال

ساعت حضور در واحد

ناهید هوشمند

کارشناس ارشد پرستاری

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

چهارشنبه

12-10

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری : مشاور زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

محل اشتغال

ساعت حضور در واحد

مارال همتی

کارشناس ارشد ایمونولوژی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

دوشنبه

12-10

سمیرا تقوی پور

کارشناس ارشد ادبیات زبان انگلیسی

پردیس بین الملل

شنبه

12-10

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری : مشاور امور فناوری و نوآوری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

محل اشتغال

ساعت حضور در واحد

دکتر مجید میرمحمدخانی

متخصص اپیدمیولوژی (PhD)

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

یکشنبه

12-10

دکتر مجید اسلامی

ویروس شناسی (PhD)

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

دوشنبه

12-10

سجاد صالحی پور

ارشد پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی

یکشنبه

12-10

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری : مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

محل اشتغال

ساعت حضور در واحد

مریم همتی

کارشناس ارشد روانشناسی

واحد توسعه تحقیقات بالینی

شنبه

الی پنجشنبه

ساعات اداری

علیرضا عمادی

کارشناس کامپیوتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

چهارشنبه

12-10

الهه جهان

کارشناس ارشد پرستاری

پردیس بین الملل

سه شنبه

12-10

مهرداد زحمتکش

کارشناس پرستاری

بیمارستان کوثر

پنجشنبه

12-10

منیره معنوی

کارشناس ارشد آمار

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

سه شنبه

12-10

سمیه کاشیان

کارشناس علوم اطلاعات و دانش شناسی

کتابخانه

بیمارستان کوثر

شنبه

الی پنجشنبه

ساعات اداری