جهت دریافت گواهی حضور از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

https://ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=49