راهنمای روند و چرخه پذیرش و خدمات مشاوره ای واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر

 

اجرای مشاوره آماری  در واحد توسعه تحقیقات بالینی همه روزه مطابق برنامه انجام می پذیرد.  همچنین  مشاوره ها با هماهنگی قبلی( حضوری- تلفنی _ ارسال ایمیل ) یک روز پس از درخواست مجریان و پژوهشگران عزیز انجام میگیرد.

ردیف

نوع مشاوره

1

مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی

2

مشاور اخلاق پزشکی

3

مشاور زبان انگلیسی

4

مشاور ساب میت مقالات و پیگیری چاپ و امور کامپیوتری

5

جستجوی منابع

ایمیل واحد توسعه تحقیقات بالینیcrdukowsar@semums.ir

 

کارشناس مسئول مرکز

مریم همتی: maryam.hemati.b60@gmail.com

معاون پژوهشی بیمارستان:

دکتر داوود عرب: drdavoodarab@yahoo.com

 

لیست اخبار صفحه :1