1.میزان عفونت های بیمارستانی زخم های جراحی انجام شده در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان

2. بررسی مشخصات بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزی در بدو ورود به بیمارستان کوثر سمنان  

 

3. ارزیابی کمی ثبت اقلام اطلاعاتی اوراق ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت بیمارستانهای کوثر و شفای سمنان

 

4. بررسی علل مرگ و میر ثبت شده در اوراق گواهی فوت در بیماران بستری در بیمارستان کوثر سمنان

 

5. بررسی وضعیت ثبت اطلاعات زمان های انتقال در فرم گزارش مراقبت اورژانس 115 مصدومان ترافیکی بیمارستان کوثر 

 

6.بررسی علل ، موفقیت و عوارض سنگ شکن برون اندامی دربیماران مراجعه کننده به بخش سنگ شکنی بیمارستان کوثر در فاصله زمانی فروردین 93 تا فروردین 96

 

7. ارزیابی وضعیت تغذیه ای در بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبتهای ویژه ی جراحی بیمارستان کوثر سمنان در سال 95

 

8. مقایسه ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو درمقایسه با گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان

 

9.بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در بیماران مبتلا به سرطان پستان قبل از شیمی درمانی و ارتباط آن با میزان نوتروپنی طی درمان در بیماران تحت شیمی درمانی در بیمارستان کوثر سمنان طی سالهای 91-95

 

10. بررسی میزان ثبت علل فوت در پرونده های بیماران بستری بیمارستان کوثر سمنان

 

11. میزان بروز پنومونی بیمارستانی در بیماران بالای 18سال بستری در بخش های ویژه بیمارستان کوثر سمنان(95_96)

 

12. بررسی میزان رعایت بهداشت دست در کارکنان مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثرسمنان

 

13. بررسی فراوانی آسیبهای ناشی از نیدل استیک در کارکنان و دانشجویان مجتمع آموزشی پژوهشی  و درمانی کوثر سمنان

 

14. بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش های ویژه بیمارستان کوثر سمنان از اصول حفاظت در برابر پرتو در پرتونگاری های پرتابل