مالکیت معنوی (تقدیر و تشکر)

 

بنا به ابلاغیه شماره 506/د/700 مورخ 16/02/1391 معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی درج تقدیر و تشکر در کلیۀ مقالات و گزارش پایانی طرح ها و پایان نامه هایی که از خدمات  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان استفاده نموده اند الزامی می باشد.

 

 

" متن تقدیر و تشکر در مقالات انگلیسی و فارسی و نیز کتابچه ها "

 

متن فارسی تقدیر و تشکر

از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی کوثر دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بابت تامین تسهیلات لازم برای انجام این تحقیق تقدیر و تشکر می شود.

Acknowledgements

We would like to thank the Clinical Research Development Unit of Kowsar Educational and Research and Therapeutic

Center of Semnan University of Medical Sciences for providing facilities to this work

 

 

مقالات فارسی، گزارش پایانی طرح ها و پایان نامه ها :

حمایت مالی:


 با تشکر از حمایت مالی، راهنمایی ها و مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر.


حمایت غیر مالی: 


با تشکر از همکاری ها، راهنمایی ها و مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  کوثر.

 

 

آدرس وابستگی
واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی کوثر، دانشگاه علوم سمنان، سمنان، ایران
Affiliation
Clinical Research Development Unit, Kowsar Educational, Research and Therapeutic Hospital, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran