کارگاه منبع یاب

 

 واحد توسعه تحقیقات بالینی

 کتابخانه بیمارستان کوثر

 

زمان برگزاری: 1401/12/15

  ساعت 12:00-10:00