کارگاه "سرقت ادبی" با ارائه آقای دکتربهادر باقری در تاریخ دوشنبه 19 دی ماه ساعت 11 به صورت مجازی با همکاری کتابخانه و واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز کوثر.

 

لینک شرکت در کارگاه https://eduvc1.semums.ac.ir/srcsem