کارگاه Up to date

 

 واحد توسعه تحقیقات بالینی

 کتابخانه بیمارستان کوثر و دفتر یوسرن دانشگاه

 

زمان برگزاری: چهارشنبه 1401/08/04

             ساعت 12:30-11:00

 

لینک شرکت:     https://eduvc1.semum.ac.ir/usern

 

 

محل برگزاری: سالن دانش بیمارستان کوثر