صد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و هفتاد و پنجمین،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 20/01/01    در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر علی گوهری/ دکتر داوود عرب/دکتر الهه جندقی / دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/ دکتر سمیرا محرابی/ /دکتر امید پژند/ دکتر مجید فروتن /دکتر بهارلو/ مریم همتی  در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکترنجم الدین شماره...-...پایان نامه دستیاری فرشته حیدری  با عنوان” بررسی ارتباط واکسیناسیون علیه بیماری کووید- 19 با مورتالیتی درون بیمارستانی در بیماران دیابتی مبتلا به کرونا، بستری در بیمارستان کوثر سمنان 1400-1399

 • پروپوزال به راهنمایی  دکترایزدی به شماره...-...پایان نامه اینترنی مریم میرزایی  با عنوان” : بررسی اثرات پلاسما درمانی در بیماران مبتلا به COVID 19 بستری شده در بیمارستان کوثر سمنان

 

صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و هفتاد و ششمین،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 27/01/01    در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر علی گوهری/ دکتر داوود عرب/دکتر الهه جندقی / دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/ دکتر سمیرا محرابی/ / دکتر مجید فروتن /دکتر بهارلو/ دکتر دوستمحمدیان/ مریم همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکترشهرزاد ایزدی به شماره...-...پایان نامه اینترنی امیرحسین عربی  با عنوان” : بررسی پیش‌آگهی احیای قلبی ریوی در بیماران مبتلا به کووید-19 در بخش مراقبت‌های ویژه کرونا در بیمارستان کوثر سمنان در سال 1400

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محمد معماریان  به شماره...-...پایان نامه اینترنی رضوانه دامغانیان  با عنوان” :بررسی میزان اثربخشی نبولایز لازیکس (فروزماید) در بهبود کیفیت زندگی و درمان بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بخش کرونای بیمارستان کوثر سمنان از زمستان 1400 تا زمستان 1401

 

صد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 
صد و هفتاد و هفتمین،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 10/02/01    در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر علی گوهری/ دکتر داوود عرب/ دکتر پژند/ دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی /دکتر بهارلو/ دکتر دوستمحمدیان/ مریم همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :
 
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر بیطرف به شماره...-...پایان نامه اینترنی نعیمی راد  با عنوان تعیین نمایه توده بدنی بهینه برای کاهش ریسک استئوپروز در مردان بالای ۵۰ سال و زنان پست مونوپوز مراجعه کننده به بخش دانسیتومتری استخوان بیمارستان کوثر سمنان 1401
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر رامین طاهری به شماره...-...پایان نامه اینترنی فاطمه کامیار راد  با عنوان” : ارتباط آکنه  ولگاریس و شدت آن با BMI در دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سمنان
صد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 
صد و هفتاد و هشتمین،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 07/03/02   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر علی گوهری/ دکتر داوود عرب/ دکتر پژند/ دکتر اردستانی/ دکتر آنا عبدالشاهی/دکنر سمیزا محرابی / دکتر یارمحمدی/ دکتر دوستمحمدیان/ مریم همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :
 
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر امید پژند به شماره...-...پایان نامه اینترنی توحیدی و فاریابی با عنوان بررسی اپیدمیولوژی ملکولی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان در بازه زمانی 1397-1401با کمک روش MIRU-VNTR
 
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر هادی غفاری به شماره...-...پایان نامه اینترنی هاشمی مهریانی  با عنوان” : بررسی ارتباط بین آستانه چرخه، تظاهرات بالینی  و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان کوثر سمنان در زمستان سال 1401
 
 
صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 
صد و هفتاد و نهمین،  جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 04/04/02   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر علی گوهری/ دکتر داوود عرب/ دکتر پژند/ دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/دکتر سمیزا محرابی / دکتر الهام دیرنده/ دکتر سجاد رحیمی/ دکتر رسول بهارلو/ دکتر ثریا دوستمحمدیان/ مریم همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :
 
 • پروپوزال به راهنمایی  دکترنجم الدین شماره...-...پایان نامه اینترنی فاطمه سحر خیز  با عنوان”بررسی شیوع دیابت باردای و ریسک فاکتورها وپیامد های ان در نوزدان در شهرستان سمنان
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر فرهاد ملک  شماره...-...پایان نامه دستیاری فاطمه تقوی با عنوان : بررسی اثر بخشی ترکیب گیاهی ایمپوهلزاوید در مرگ و میر بیماران بستری  مبتلا به  پنومونی در بیمارستان کوثر در سال 1402

 

صد و هشتادمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 
 
 • صد و هشتادمین، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 18/04/02   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر داوود عرب/ دکتر پژند / دکتر یارمحمدی /دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/دکتر سمیرا محرابی / دکتر مونسان/ دکترجندقی/ مریم همتی  در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محرابی به شماره...-...پایان نامه اینترنی محمد حسین گرگین با عنوان بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در کلینیک قلب بیمارستان کوثر سمنان در سال 1402
 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر نجم الدین به شماره...-...پایان نامه اینترنی صبا سحرخیز  با عنوان” : بررسی شیوع دیابت باردای و ریسک فاکتورها وپیامد های ان در نوزدان در شهرستان سمنان

 

صد و هشتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و هشتاد و یکمین، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 29/05/02   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر داوود عرب/ / دکتر فروتن /دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/دکتر سمیرا محرابی / دکتر مونسان/ دکترجندقی/ دکتر پژند/دکتر بهارلو / مریم همتی  در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر حکیمی و باقری به شماره...-...پایان نامه اینترنی صغیری گنجه با عنوان بررسی تاثیر کوآنزیم Q10 بر روی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و وضعیت نورولوژیک بیماران مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک متوسط یا شدید بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کوثر سمنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، دوسو کور و کنترل شده با پلاسبو
 • پروپوزال به راهنمایی  دکترپژند...-...پایان نامه اینترنی محمد علی خدادی- علیرضا جعفری  با عنوان” : شناسایی روند گسترش زیرجمعیتهای متعلق به کلون ST131 از باکتری اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بالینی خارج روده ای (Extraintestinal pathogenic E.coli ) بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان در بازه زمانی یکساله 1401-1402 در مقایسه با سویه های مشابه جدا شده در فاصله زمانی 1394-1395

صد و هشتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و هشتاد و دومین، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 05/06/02   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر داوود عرب/ دکتر دوستمحمدیان/ /دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/دکتر گوهری/دکتر سمیرا محرابی / دکتر محمدرضامونسان/ / دکتر امید پژند/دکتر سجاد رحیمی/دکتر رسول بهارلو/  مریم همتی  در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محرابی پری به شماره...-...پایان نامه اینترنی مهشید ذاکری میاب با عنوان تعیین شیوع عوامل خطر بیماری های عروق کرونر در بیماران کرونری تحت آنژیوگرافی  در بیمارستان کوثر سمنان(سال 1402)
 • پروپوزال به راهنمایی  دکترنجم الدین پایان نامه رزیدنتی احمد پاکدل  با عنوان” : : بررسی ارتباط بین سطح سرمی پروتئین چسبیده به اسید چرب-4 ( Fatty-Acid binding protein 4 (FABP-4)) و عوارض بیماری دیابت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1400

 

صد و هشتاد و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و هشتاد و سومین، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 19/06/02   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر داوود عرب /دکتر فروتن /دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/دکتر سمیرا محرابی / دکتر محمدرضامونسان/ / دکتر علی گوهری/دکتر یارمحمدی/  مریم همتی  در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 • پروپوزال به راهنمایی  دکتر محرابی پری به شماره3700.پایان نامه اینترنی زهرا پناهیده با عنوان بررسی ارتباط نسبت اوریک اسید سرمی به آلبومین سرمی با شدت درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی بیمارستان کوثر

 

صد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر 

صد و هشتاد و چهارمین، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 09/07/02   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر داوود عرب/ دکتر بهارلو/دکتر فروتن /دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/دکتر سمیرا محرابی / دکتر محمدرضامونسان/ / دکتر امید پژند/دکتر یارمحمدی / مریم همتی  در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

طرح تحقیقاتی  دکتر زهرا احمدی زاده  به شماره.- 3719- با عنوان : "بررسی اثربخشی  تحریکات الکتریکی مغز همراه با VR بر  تعادل و ترس از افتادن افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، کارآزمایی بالینی تصادفی  

 

طرح تحقیقاتی  دکتر زهرا احمدی زاده  به شماره.- 3701- با عنوان " طراحی و بررسی اثربخشی مداخلات آکوپیشنال محور کاردرمانی بر بهبود عملکرد بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه"

 

صد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

صد و هشتاد و پنجمین، جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 23/07/02   در ساعت  30 / 11  صبح با حضور: دکتر داوود عرب/ دکتر بهارلو/دکتر فروتن /دکتر اردستانی/ دکتر شهرزاد ایزدی/دکتر سمیرا محرابی /دکتر الهام دیرنده/ دکتر محمدرضامونسان/  دکتر ثزیا دوستمحمدیان/دکتر الهه جندقی/ دکتر سجاد رحیمی/ مریم همتی  در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بیمارستان  برگزار گردید و موارد مطرح شده  ذیل  مورد بحث و بررسی  و به شرط اصلاحات به تصویب رسید :

 

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رامین طاهری  به شماره--- پایان نامه محمد رحیم پور. با عنوان بررسی شیوع پریودنتیت در مبتلایان به آلوپسی آره آتا و ارتباط بین آن‌ها در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان کوثر از سال 1402 تا 1404 در شهر سمنان

 

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مجید فروتن پایان نامه علیرضا مسلمی نجارکلایی  به شماره.-. با عنوان بررسی اثر کورکومین بر شدت پلی نوروپاتی سنسوموتور دیابتی در بیماران مبتلا به پلی نوروپاتی سنسوموتور دیابتی ناشی از دیابت تیپ 2 کلینیک علوم پزشکی کوثر استان سمنان در سال 1402

 

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر سمیرا محرابی پری پایان نامه محدثه معماری پناه  به شماره.-. با عنوان بررسی ارتباط میان شدت و پیامد سندروم کرونری حاد در بیماران دیابتی بستری در بیمارستان کوثر سمنان با مصرف داروی امپاگلیفلوزین (۱۴۰۲)

 

 صد و هشتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر