شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 4/4/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور آقایان دکتر حیدری، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر عبدالله پور و خانم ها: دکتر یارمحمدی، و همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر ملیحه یارمحمدی  به شماره 17_ 331 پایان نامه اینترنی اشکان راحت، با عنوان:" علل، عوارض و یافته های بیوپسی سوزنی کلیه تحت هدایت سونوگرافی در بیمارستان کوثر سمنان(از سال  1392 تاکنون )" 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ابوالفضل عبداله پور  به شماره   216_12 پایان نامه اینترنی پریسا عرب محمدی،  با عنوان:" مقایسه اثر داروهای کتورولاک، متوکلوپرامید، لیدوکایین در کاهش درد هنگام تزریق پروپوفول در القای بیهوشی عمومی" در شصت و هفتمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  4/4/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 11/4/98  در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور آقایان دکتر حیدری، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، و خانم ها: دکتر یارمحمدی، و همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ملیحه یارمحمدی  به شماره 14_ 331 پایان نامه رزیدنتی دکتر ریحانه آتشگاهیان ، با عنوان:" بررسی ارتباط میزان اکسیژن وریدی درحین دیالیز با سرعت فیلتراسیون در بیماران دیالیزی مزمن در سمنان سال 1398" 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رامین طاهری  به شماره   21_29 پایان نامه اینترنی نیلوفر مهدیانی، با عنوان" بررسی میزان شیوع آنتی بادی علیه ویروس های  HIV,HBV,HCV و سیفیلیس در بیماران دارای زگیل مقعدی تناسلی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال ۹۷-۹۸" در شصت و هشتمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  11/4/98 بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

شصت و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

شصت و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 18/4/98  در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان، دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر فروتن، دکتر مونسان و خانم ها: دکتر یارمحمدی،دکتر دوستمحمدی و همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر حمیدرضا همتی  به شماره 7_ 66 پایان نامه اینترنی حمیده سادات حسنی، با عنوان:"  بررسی وضعیت بیماران با ترومای قفسه صدری در بیمارستان کوثر سمنان " 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ستاره سلطانی  به شماره   7_11 پایان نامه اینترنی حسنا چشمی،  با عنوان:" بررسی اثر شیاف دیکلوفناک در درد پس از عمل کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان در طی سال های 98-99" در شصت و نهمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  18/4/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

هفتادمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتادمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 25/4/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان ، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر عبدالله پور، دکتر فروتن، و خانم ها: دکتر یارمحمدی، دکتر دوستمحمدی و همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محمد امیرسرابی  به شماره 1502 پایان نامه اینترنی مینا حسن پور قادی، با عنوان:"  بررسی عوارض تعبیه کاتتر پورت در بیماران تحت شیمی درمانی در بیمارستان کوثر سمنان از زمان 1393 تا پایان سال 1397"  
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر مجتبی باروت کوب  به شماره   2_406 پایان نامه اینترنی فاطمه مومنی،  با عنوان:" مقایسه میزان دررفتگی وسیله در شکستگی اینترتروکانتریک تایپ_A2  A1 در مقایسه دو روش درمانی نیل و پلیت  از سال ۹۴ الی ۹۷" در هفتادمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  25/4/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

هفتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 8/5/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان ، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر فروتن، و خانم ها: دکتر یارمحمدی، دکتر دوستمحمدی و همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 •  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رامین طاهری  به شماره 2529 پایان نامه اینترنی زهرا بابایی، با عنوان " بررسی سواد سلامت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان کوثر سمنان در سال 98" 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر محمد فروزش فرد  به شماره   32_122 پایان نامه رزیدنتی مسعوده درزی،  با عنوان:" مقایسه اثربخشی درمان لابتالول وریدی وفنتانیل با درمان ترکیبی گاباپنتین و فنتانیل در کنترل درد و اضطراب حین آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان با روش معمول( بی حسی موضعی و فنتانیل)در هفتاد و یکمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  8/5/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

هفتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 15/5/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان ، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر فروتن: دکتر سرابی، دکتر مونسان و خانم دکتر عزیززاده و  همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 •  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رحیمه اسکندریان  به شماره 407 پایان نامه رزیدنتی ناهید کرد، با عنوان " بررسی پیش آگهی کوتاه مدت و بلند مدت بیماران با Primary PCI ( primary percutaneous coronary intervention )و رابطه ی آن با نوتروفیلی بدو ورود"  
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی  دکتر کسائیان  به شماره   1_455 پایان نامه اینترنی تکتم ضیایی،  با عنوان:" عوامل موثر برمیزان بروزحیوان گزیدگی وهاری در شهرستان سمنان دردوره7ساله  1390تا1396 " در هفتاد و دومین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  15/5/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

هفتاد و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 22/5/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان ، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر فروتن،: دکتر سرابی، دکتر مونسان و  همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر رضا دبیری  به شماره 2825 پایان نامه رزیدنتی حنیف هاشم نژاد رحیم آباد ، با عنوان " بررسی تاثیر قارچ گانودرما لوسیدوم بر روی کبد چرب غیر الکلی" 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بهناز بهنام  به شماره   5_47 پایان نامه اینترنی فرزانه وفائیان،  با عنوان:" سطح خونی ویتامین د در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و برخی عوامل مرتبط با آن( سمنان -1397 )"  در هفتاد و سومین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  22/5/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

هفتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 5/6/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر سرابی، دکتر عبدالله پور، دکتر دوستمحمدیان و  همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت : 

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر فرید حیدری  به شماره 4335 پایان نامه اینترنی نفیسه توکلی ، با عنوان بررسی فراوانی دیابت و عوامل مرتبط با آن در بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان کوثر سمنان درطی سال های1394تا1397" 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر کامران قدس  به شماره   5_116 پایان نامه اینترنی نجیبه زمانی، با عنوان پارامتر های اکو کاردیوگرافی ترنس توراسیک قبل و بعد از عمل جراحی قلب باز  طی سال های 1397-1393 سمنان " در هفتاد و چهارمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  5/6/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

 

هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 12/6/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان ، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر سرابی، دکتر مونسان، دکتر یاراحمدی و  همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 •  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر فرید حیدری  به شماره 4334 پایان نامه اینترنی الناز  محمد خویی،  با عنوان " بررسی فراوانی دیس لیپیدمی و عوامل خطر آن در بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان کوثر سمنان طی سال های 1394 تا 1397"  
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر حمیدرضا همتی  به شماره   8_66 پایان نامه اینترنی فاطمه آقا محمد لو، با عنوان "بررسی فشار کاف لوله تراکوستومی و لوله تراشه در بیماران تحت ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان کوثر سمنان در سال 98 " در هفتاد و پنجمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  12/6/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

 

هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 2/7/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان ، دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر عبداله پور، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر سرابی، دکتر سلطانی، دکتر حسین زاده، دکتر مونسان، دکتر یارمحمدی و  همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ستاره سلطانی  به شماره 127 پایان نامه اینترنی عطیه قدس،  با عنوان " بررسی اثر محل تزریق بوتاکس (سم بوتولینیوم) در درمان فیشر آنال مزمن  در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کوثر سمنان،1399-1398" 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد فروزش فرد  به شماره  30_122  پایان نامه اینترنی امیررضا رحمانیان،  با عنوان " بررسی اندازه­ ی پایه­ ی اکسیمتری مغزی و عوامل تاثیرگذار بر آن در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونری مراجعه­ کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال 98-1397" در هفتاد و ششمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  2/7/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

 

هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 16/7/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر عبداله پور، دکتر اردستانی، دکتر سرابی، دکتر سلطانی، دکتر حسین زاده، دکتر مونسان،  دکتر جندقی، دکتر یارمحمدی و  همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر  ابوالفضل عبداله پور به شماره 13216 پایان نامه اینترنی محمداحسان کبودوند و فرشید شعرباف تبریزی ،  با عنوان " مقایسه چهار نوع تجویز دارو در رضایت مندی و کنترل درد بیماران تحت کلونوسکوپی در بیمارستان کوثر سمنان 1394"  
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد فروزش فرد  به شماره  31_122  پایان نامه اینترنی فاطمه محمدخانی،  با عنوان " بررسی اثر استفاده از ایبوپروفن خوراکی بر درد  و شاخص های فیزیولوژیک بیماران تحت بیوپسی مغز استخوان " در هفتاد و هفتمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  16/7/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

هفتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 14/8/98  در ساعت  30 / 11  صبح  با حضور آقایان: دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر سلطانی کرمانشاهی، دکتر فروتن، دکتر جندقی، دکتر یارمحمدی و  دکتر دوستمحمدی، همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • طرح تحقیقاتی دکتر مجید فروتن به شماره 19325 ،  با عنوان " بررسی مبنای ژنتیکی "هیپرلیپوپروتیینمیا نوع 1 حاد در خانواده های اصالتا سمنانی و دارای چند فرزند مبتلا"
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد معماریان  به شماره  2_438  پایان نامه اینترنی مهسا حیدری،  با عنوان " بررسی کیفیت  زندگی ، شدت تنگی نفس و ارتباط آنها با قطر شریان ریوی و نسبت قطر شریان ریوی به آئورت در بیماران انسدادی مزمن ریوی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان ، 1398" در هفتاد و هشتمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  14/8/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 28/8/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر عبدالله پور، دکتر حسین زاده، دکتر فروتن، دکتر سرابی، و خانم ها: دکتر جندقی و  ، همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نوشین مسعودیان به شماره  12_316  پایان نامه اینترنی رسول نجفی،  با عنوان " فشار مراقبتی و  کیفیت زندگی در مراقبین بیماران مبتلا به دمانس در شهر سمنان سال 1398" 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مجید فروتن  به شماره  16_325  پایان نامه اینترنی محمد قصاب زاده،  با عنوان "  بررسی تبعیت دارویی بیماران دیابت شهرستان سمنان در سال ۹۸ و ارتباط آن با حمایت اجتماعی"   در هفتاد و نهمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  28/8/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

 

هشتادمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتادمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 26/9/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر عبدالله پور، دکتر سرابی، و خانم ها: دکتر یارمحمدی دوستمحمدی و  ، همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مریم عزیززاده به شماره  9_126  پایان نامه اینترنی فهیمه فرهام،  با عنوان "مقایسه اثر فلوئوسینولون به همراه آتروواستاتین خوراکی با فلوئوسینولون به تنهایی بر درمان بیماران میتلا به ویتیلیگو "  
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محسن دارابیان  به شماره  2_50  پایان نامه اینترنی حسن باقری،  با عنوان"  الگوی بار مراجعات بخش فوق تخصصی قلب مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان جهت اخذ خدمات اکو کاردیوگرافی و تست ورزش و ارتباط آن با طرح تحول سلامت "   در هشتادمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  26/9/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

هشتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 10/10/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی ، دکتر حسین زاده، دکتر عبدالله پور، دکتر سرابی، دکتر سلطانی و خانم ها: دکتر یارمحمدی، دکتر دوستمحمدی و ، همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت : 

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ملیحه یارمحمدی به شماره  18_331  پایان نامه رزیدنتی دکتر مژده طوسی،  با عنوان " بررسی نسبت پلاکت به لنفوسیت قبل و بعد از دیالیز و التهاب در بیماران همودیالیزی "
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بابک حسین زاده  به شماره  2_50  پایان نامه رزیدنتی دکتر الهام قنبری، با عنوان "  مقایسه اثرات سولفات منیزیم  و اندانسترون در پیشگیری از لرز حین بی دردی اسپاینال در عمل جراحی سزارین " در هشتاد و یکمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  10/10/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

 

هشتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتاد و دومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 24/10/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی ، دکتر بهارلو، دکتر فروتن، دکتر سرابی، و خانم ها: دکتر یارمحمدی، دکتر دوستمحمدی و همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر علی گوهری به شماره  253_5 پایان نامه رزیدنتی دکتر مهدیه عزتی،  با عنوان " بررسی سطح درمانی (سرمی و ادراری) ونکومایسین در بیماران CKD و ارتباط آن با عوارض دارویی آن "
 • و  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مجید فروتن به شماره  14_325  پایان نامه رزیدنتی دکتر سارا رشادت، با عنوان "  ارتباط بین هایپوتیروئیدی تحت بالینی و نوروپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت شیرین نوع دو مراجعه­ کننده به بیمارستان کوثر سمنان و شاخص­های مرتبط با آن در سال­های 1397-98 "  در هشتاد و دومین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  24/10/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

هشتاد و سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتادو سومین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 8/11/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی ، دکتر سلطانی، دکتر مونسان، دکتر سرابی، و خانم ها: دکتر یارمحمدی، دکتر دوستمحمدی و ، همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت : 

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر آتوسا نجم الدین به شماره  252_9 پایان نامه اینترنی سروش پیشوایی، با عنوان " بررسی توزیع فراوانی آنتی تیروئید پراکسیداز آنتی بادی مثبت در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید بالینی و تحت بالینی مراجعه‌کننده به کلینیک غدد مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان و عوامل مرتبط با آن(در سال 1398) "  
 •  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نوشین مسعودیان به شماره  11_316  پایان نامه اینترنی ستاره آقاجانی،  با عنوان "  فشار مراقبتی و  کیفیت زندگی در مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به پارکینسون در شهر سمنان در سال 1399 "در هشتاد و سومین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  8/11/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

هشتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 29/11/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر سلطانی، دکتر سرابی، و خانم ها: دکتر جندقی، دکتر یارمحمدی، دکتر دوستمحمدی و ، همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر علی گوهری به شماره  253_5 پایان نامه رزیدنتی دکتر مهدیه عزتی،  با عنوان " بررسی سطح درمانی ونکومایسین براساس دوز استاندارد تعدیل شده به صورت mg/kg در بیماران ESRD " 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  8_369  پایان نامه اینترنی علیرضا فدایی فر،  با عنوان "  مقایسه شیوع افسردگی در پرستاران کار شیفتی و روزکار بیمارستان های کوثر و امیرالمومنین (ع) سمنان در سال 1398" در هشتاد و چهارمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  29/11/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

هشتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 6/12/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر سرابی، دکتر بهارلو، دکتر مونسان دکتر سلطانی و خانم ها: دکتر دوستمحمدی دکتر جندقی همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر مجتبی باروت کوب به شماره  406_4 پایان نامه اینترنی سید محمدمیربهبهانی، با عنوان " مقایسه میزان عفونت زخم بخیه شده با نخ نایلون یا Staple به دنبال اعمال جراحی شکستگی های پروگزیمال فمور " 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر آتوسا نجم الدین  به شماره  11_252 پایان نامه رزیدنتی دکتر آزاده زرین کلاه،  با عنوان "  بررسی شیوع اختلالات تیروئید دربیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان طی سالهای 1393تا1399
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر بهادر باقری  به شماره  296_6 پایان نامه اینترنی کاوش انصاری دزفولی،  با عنوان مطالعه اثرات درمانی و ضد التهابی پروبیوتیک ساکارومایسس سروزیه در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان " 
 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  12_369 پایان نامه اینترنی محمد امینی،  با عنوان "   مقایسه شیوع اختلال اضطراب منتشر در پرستاران کار شیفتی و روزکار بیمارستان‌های آموزشی شهر سمنان در سال 1398"
 • در هشتاد و پنجمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  6/12/98   بررسی و به شرط انجام اصلاحات  به تصویب رسید.

 

هشتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر

هشتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 13/12/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میرمحمدخانی، دکتر قدس، دکتر سرابی، دکتر بهارلو، دکتر مونسان و خانم ها: همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 • پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر فرید حیدری به شماره  433_6 پایان نامه اینترنی مهسا حسنی، با عنوان " بررسی تاثیر مشاهده ی فیلم فرآیند آنژیوپلاستی بر سطح اضطراب بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی بیمارستان کوثر در سال های 97-98"
 •  پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر فرهاد ملک  به شماره  10_16 پایان نامه اینترنی سهیل فتاحی،  با عنوان "  مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و راهبرد های تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه با افراد غیر بیمار" 
 • و پروپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر نیلوفر صفایی  به شماره  4_369 پایان نامه اینترنی هومن کارآموز،  با عنوان "  ارزیابی کیفیت خواب و مدیریت آن در دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی سمنان "  در هشتاد و ششمین  جلسه شورا ی پژوهشی بیمارستان  مورخ  13/12/98  بررسی و به شرط انجام اصلاحات به تصویب رسید.

 

 

پایان جلسات شوراهای پژوهشی در سال 98